تخصیص خط اعتباری یوزانس برای ورود مواد اولیه تجهیزات رایانه